ПРОЕКТИ

 Проекти

15 вересня 2017 року - Уряд України представив Національну доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна", яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку.

ГО "Інститут соціальних інновацій та розвитку" у партнерстві з UNDP та іншими установами, громадськими організаціями створює Центри сталого розвитку згідно ПОЛОЖЕННЯ:

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-дослідний ресурсний центр з управління сталим розвитком

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-дослідний ресурсний центр з управління сталим розвитком (надалі – Центр) є структурним підрозділом.

1.2. Положення про Центр розроблено відповідно до чинного законодавства України та є відповідним документом, що регулює його діяльність.

1.3. Центр у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про засади державної мовної політики" та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями, наказами й розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, чинними міжнародними договорами, Статутом і локальними нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Діяльність Центру спрямована на наукове дослідження організаційної, культурної, економічної, соціальної, екологічної та інших сфер, національного освітнього закладу у сфері розвитку вищої освіти в Україні, процесу усестороннього розвитку людини, а також ресурсного забезпечення курсу із розбудови суспільства, місцевого розвитку з переорієнтацією на громаду, розвитку громадянського суспільства загалом, а також на надання консультацій і послуг фізичним та юридичним особам по вищезазначеним напрямкам у відповідності до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796.

1.5. Центр у своїй роботі безпосередньо підпорядковується декану Голові правління.

1.6. До роботи Центру можуть залучатись громадські неприбуткові організації на безоплатній основі, які відповідно до цілей визначених Статутом таких організацій, здійснюють завдання, спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку. Представники громадських неприбуткових організацій  долучаються до організації та проведення заходів та проектів Центру. 

1.7. Підставою для діяльності громадських неприбуткових організацій в рамках роботи Центру є укладення Угоди про співпрацю між громадською організацією та Центром.

2. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

2.1. Структура та штат Центру затверджуються  Головою правління

2.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається та звільняється з посади наказом Голови правління 

2.3. Директор Центру несе відповідальність за виконання встановлених цим Положенням і посадовою інструкцією функцій і завдань.

2.4. Співробітники Центру призначаються та звільняються з посади наказом Голови правління

2.5. На посаду директора Центру приймається особа з повною спеціальною вищою освітою, досвідом роботи в міжнародних проектах розвитку, а також загальним стажем роботи не менше 3-х років.

3. ОСНОВНІ ЦІЛІ ЦЕНТРУ

3.1. Сприяння розробці концепції сталого розвитку, ідей подолання бідності населення, розширення можливостей для жінок, ефективного державного управління та верховенства права, місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, публічного управління розвитком громадянського суспільства та його взаємодії з державою і бізнесом, соцієтального капіталу суспільства, людського розвитку тощо.

3.2. Посилення заходів для становлення принципів сталого розвитку, децентралізації та спільного врядування шляхом навчання молоді підходів ви будови сталого місцевого розвитку України за участі громад, розвитку громадянського суспільства, взаємодії з державою, бізнесом та ін.

3.3. Зміцнення, національної і регіональної спроможності та бази знань для підтримки спільного врядування.

3.4. Підвищення потенціалу студентів, представників органів місцевого самоврядування та місцевих громад для реалізації спільного планування за принципом "знизу-вгору" та участі в заходах з місцевого сталого розвитку.

3.5. Сприяння поширенню концепції сталого розвитку та досвіду участі громад у місцевому сталому розвитку через різні наукові заходи та кампанії з поінформованості на регіональному рівні.

3.6. Проведення теоретичних та практичних (соціологічних, соціально-технологічних) досліджень у сфері сталого людського розвитку, місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, суспільних процесів тощо.

3.7. Об'єднання зусиль та підвищення наукової культури суб'єктів сталого людського розвитку у Києві та Київській області.

4. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

4.1. Сприяння просвітницькій та освітній діяльності із місцевого сталого розвитку в Україні, особливо серед молоді, активістів громадських організацій, організацій громад, представників органів місцевого самоврядування та у вищих навчальних закладах.

4.2. Сприяння залученню науково-педагогічних працівників та студентів університетів до ознайомлення, аналізу та узагальнення набутого досвіду участі громад у розв'язанні місцевих економічних, соціальних та екологічних проблем, що сприяє сталому розвитку Україні, при цьому висвітлюється досвід та практичні результати діяльності Проектів Розвитку Організації Об'єднаних Націй (надалі – ПРООН) в Україні та місцевий розвиток, орієнтований на громаду.

4.3. Організація та участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, інших заходів з метою обговорення освітніх програм, навчальних планів, змісту та методик викладання у вищих навчальних закладах з питань місцевого розвитку за участі громад.

4.4. Проведення теоретичних та практичних досліджень проблемного поля сталого людського розвитку та місцевого розвитку, громадянського суспільства, публічного управління тощо.

4.5. Сприяння написанню студентами дослідницьких кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів з проблематики сталого розвитку, публічного управління, громадянського суспільства, шляхом надання інформації щодо досвіду роботи місцевих громад та органів місцевого самоврядування.

4.6. Надання підтримки у підготовці навчальних посібників, збірок, монографій, періодичних видань з питань врядування за участі громад та сталого розвитку в Україні.

4.7. Сприяння доступу до сучасних світових та національних досягнень та інформації у сфері суспільного розвитку за участі громад.

4.8. Надання можливостей для стажування студентів та допомоги їм у встановленні зв'язків з органами місцевого самоврядування, що практикують норми демократичного врядування, спільного планування та місцевого розвитку із залученням громад.

4.9. Сприяння підвищенню поінформованості населення, проведенню заходів з висвітлення питань законодавства та політики, тренінгів, круглих столів, підготовці публікацій та виконанню інших заходів у рамках Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".

4.10. Надання консультаційних послуг силами університетських, міських, національних та міжнародних експертів, а також навчальної та організаційної підтримки, яка необхідна для підвищення його популярності й авторитету.

4.11. Підготовка проектів фундаментальних, прикладних, грантових, держбюджетних та господарських досліджень.

4.12. Висвітлення досліджуваних Центром проблем та шляхів їх вирішення, результатів діяльності Центру загалом.

5. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

5.1. Дослідницька, що реалізується через проведення теоретичних та практичних досліджень на замовлення структурних підрозділів.

5.2. Консультаційна, що полягає у наданні консультацій з питань економіки, соціальних технологій, політики, культури, молодіжної політики, розвитку громадянського суспільства, функціонування підприємств, установ, організацій, трудових колективів тощо, юридичним чи фізичним особам на договірній основі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.3. Аналітична, що полягає у підготовці звітів за результатами досліджень, проведених за дорученням та за результатами консультацій, наданих на замовлення.

5.4. Функція координації діяльності структурних підрозділів в межах проведення внутрішніх теоретичних та емпіричних досліджень з питань сталого людського розвитку, місцевого розвитку, орієнтованого на громаду.

5.5. Інформаційна, що реалізується через надання Центром об'єктивних даних з розвитку громадського сектору, актуальних питань діяльності студентського середовища, науково-педагогічних працівників, Київського регіону й України  в цілому.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

6.1. Співробітники Центру мають право:

 • на створення належних умов праці;
 • на забезпечення матеріально-технічною базою відповідно до потреб та послуг;
 • на отримання інформації від керівників структурних підрозділів, необхідної для забезпечення діяльності Центру;
 • на внесення пропозицій керівництву щодо удосконалення діяльності Центру;
 • на представництво в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, з питань, які відносяться до компетенції Центру;
 • на прийняття участі у семінарах, конференціях, заходах, організованих громадською організацією;
 • на надання роз'яснень і рекомендацій з питань, які входять до компетенції Центру.

6.2. Працівники Центру несуть відповідальність:

 • за несвоєчасне та неякісне виконання завдань, покладених на Центр в частині своїх посадових обов’язків;
 • за розголошення персональних даних, які стали відомі або були довірені у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;
 • за недотримання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

6.3. Центр має право:

 • одержувати в установленому порядку необхідну для проведення заходів, пов’язаних з основним напрямом діяльності, підтримку усіх структурних підрозділів;
 • одержувати в установленому порядку необхідну для виконання завдань  матеріально-технічну підтримку;
 • подавати на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру.

6.4. Обов’язки Центру:

 • визначати стратегічну мету і завдання, спрямовані на досягнення відповідних функцій і завдань покладених на Центр;
 • брати активну участь у конкурсах, конференціях, симпозіумах, круглих столах, інших заходах, а також міжнародних проектах, що сприятимуть популяризації діяльності Центру та його розвитку;
 • забезпечувати сучасні форми висвітлення діяльності Центру;
 • забезпечувати залучення коштів на функціонування Центру.

7. МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

7.1. Фінансування діяльності Центру та його матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування із загального та спеціального фонду держбюджету, за рахунок коштів надання Центром платних послуг (згідно постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796), за рахунок госпрозрахункових робіт, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ

9.1. Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.